خدا بزرگه

امروز اومدم به یکی بگم غصه نخور ، بدهی واسه مرده ؛
بعد یه لحظه زیر ابروهاشو دیدم و گفتم خدا بزرگه خواهر ، درست میشهخندهخندهخنده

 / 2 نظر / 19 بازدید
...

آره والا

السا

دقیقا [نیشخند][نیشخند]