فرض میکنم...

فرض میکنم !
تو خیلی دوستم داری  …
همینقدر کـه من دوستت دارم  …
و یکی از همین روزها
دلت برای روز های قشنگمون تنگ میشه …
فرض میکنم  …
هیچ وقت بی تفاوت نبودی،
و تمام این ساعت ها که نبودی
به یادم بودی  …!
فرض میکنم …
دنیا هنوز آدم های احساساتی مثل من رو دوست داره  …… !
و تو توی همین لحطه
دلت برای یه ثانیه از اون روزهایی کـه
با من بودی سخت تنگ میشه  …
فقط فـرض میکنم  …
و این فرض مرا به یک عمر زندگی حکم میدهد …

/ 0 نظر / 4 بازدید