معنی عشق

ازدلم پرسیدم عشق راخلاصه کن،

گفت: آغازکسى باش که پایان توباشد.

نشـسـتــﮧ ام

رو بــﮧ نقشـﮧ ـے جـغـرافـیـا

و تمـام مســیـرهایــے را ڪـﮧ

بــﮧ نـگاهـت خـتـم مـیشـوند

عـلامـت میـزنـم

هیچ راهـے همـوار نیسـت

فرقــے نمیکند

هر جاـے دنیا ڪـﮧ باشـے

خودم هم ڪـﮧ نباشم

دلم پیش توست !!! ...

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]