شما یادتونه؟

شما یادتون نمیاد: دختره اینجا نشسته گریه می کنه زاری میکنه از برای من یکی رو بزن!! یه نفر هم مینشست اون وسط توی دایره، الکی صدای گریه کردن درمیآوردنیشخند

/ 2 نظر / 16 بازدید
سمیرا

دلم گرفت کاش باز بچه بودیم