دوستت دارم...

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮﺳﺖ
ﯾﺎ ﻋﯿﺐ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻣﻦ؟!؟!
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ . . .

/ 2 نظر / 17 بازدید
کامران

آنقدر باورش دارم كه اگربگويد بارانم،از صدايش خيس ميشوم...[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

سلاله

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]