نمیدانی...

 نـﮧ نمے دانے


ـهیچکس نمے دـآند

پـُشتـِ ایـטּ چهــره ے آرـآمـ در دلمـ چـﮧ میگـُـذرد
 
نمے دـآنے

کسے نمے دـآند

ایـטּ آرـآمش ظـآـهــــــر و ایـטּ دلـِ نــــــــآ آرـآمـ

چقـدر خستـﮧ اَمـ میکـُـند .  
/ 0 نظر / 4 بازدید