هی لعنتی...

هـــی لعنتــــــی....

اون طوریــم که تـــو فکــر میکنـــی نیســـت...

شایــد عاشقـــت بودم یه روزی....

ولــی ببیــن بــی تـــو، هــم زنــده ام...

هــم زنــدگی میکنـــم...

فقط گاهــی در ایــن میــان.......

یــادتــــــــ.........

زهـــر میکنــد به کامــم زندگــی را ...

همیـــــــــن...

/ 0 نظر / 4 بازدید