میگن...

میگن واسه کسی بمیر که واست تب کنه !
کسی تب نکرد؟ یه خورده ؟ عطسه؟ سرفه ام نبود؟ کسی هست اصلا؟نیشخندنیشخندنیشخند

/ 2 نظر / 18 بازدید
عاشق تمام وقت

این روزها میرنده زیاد است ، تب کننده کم شده است . اگر کسی بخواهد بمیرد ، برایش عطسه هم نمی رنند ... شما چطور ؟

عاشق تمام وقت

تنت به ناز طبیبان دچار مباد...