# عاشقانه

مدیونم

مـــــ ـــــــ ـــــن می نویسمـ  و  تـــــ ـــو  نـــــ ـمی خوانیـ ! امـــــ ــــــا  مخــاطــــ ــــبـ کهـ تــــ ــــــــ ــــــو باشــیـ… مدیـــ ــــــــ ـــونمـ اگر ننـــ ــــویسمـ…
/ 0 نظر / 19 بازدید

همیشه بمون

گاهیﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼﻧﮕﺎﻫﺶ میکنیﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشهﺗﻮی ﺩلت میگیﻧﺒﺎشیﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡهمیشه باش  
/ 4 نظر / 23 بازدید