# عاشقانه

یادم بده

به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم… به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم که هوای بـــــــــــــد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید

همیشه بمون

گاهیﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼﻧﮕﺎﻫﺶ میکنیﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشهﺗﻮی ﺩلت میگیﻧﺒﺎشیﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡهمیشه باش  
/ 4 نظر / 19 بازدید