# غمگین

چقدر...

دلـــــــتنــــــگم بــــــرای تــــــو   بــــــرای بــــــا تــــــو بــــــودن ای کــــــاش میــــــشد در ایــــــن لحــــــظاتــــــ خــــــالی کمــــــی <<تــــــــــو>> داشـــتـــم چقــــــدر آه…… چقــــــدر دلتــــــنگی….  
/ 1 نظر / 11 بازدید