این روزها از اعتماد کردن متنفرمبه دلم اجازه نمیدهم دوباره کار دستم دهدو شعارهای انسانیت را از هر کس میشنود او را باور کند.. نه!
همه درست شبیه به هم اند...


فقط بعضی ها بهتر و باور کردنی تر دروغ می گویند


/ 0 نظر / 3 بازدید