آدم هـا می آینـد

 

زنـدگی می کننـد

 

می میـرنـد و می رونـد …

 

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو

 

آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه

 

آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

 

مـی مـــانــد

 

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

 

چنـان تـه نـشیـن می شـود

 

کـه تـــو می میـری

 

در حالـی کـه زنــده ای …ساکت

/ 2 نظر / 16 بازدید
hamid reza

خاطره یعنی؛ گذشته ها...نگذشته!!!

hamid reza

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم، 
باختم! 
نمیدانى این روزها چقدر زورش زیاد شده.....